Pirkimo-pardavimo taisyklės

MB „Čia mano kiemas“ Interneto parduotuvės www.cmk.lt ir www.ciamanokiemas.lt pirkimo-pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo sąlygos

 • Pirkėjas pareiškia, kad susipažino su prekių charakteristikomis, savybėmis, kurios yra pateiktos Internetiniame tinklapyje. 
 • Gamybos ir pristatymo terminai yra nurodomi Internetiniame tinklapyje.

Pardavėjo įsipareigojimai

 • Per nurodytą Internetiniame tinklapyje terminą pagaminti prekes.
 • Pristatyti prekes pirkėjo nurodytu adresu (papildomai užsakoma paslauga). Prekių iškrovimo darbai į pristatymo paslaugą nėra įtraukti, jei nebuvo sutarta kitaip.
 • Prekės laikomos perduotomis pirkėjui, kai jis patvirtina prekių gavimo faktą važtaraštyje ar kitame gavimą patvirtinančiame dokumente. Pirkėjas turi kruopščiai patikrinti prekę. Visas pastabas dėl akivaizdžių prekių trūkumų pirkėjas privalo pareikšti raštu, t.y. važtaraščio arba kito gavimą patvirtinančio dokumento pasirašymo metu. Pardavėjui negavus pretenzijų, laikoma, kad prekė yra kokybiška.
 • Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei pirkėjas ar tretieji asmenys ją naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokia prekė yra paprastai naudojama, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė naudojimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekės išoriniai ar kiti defektai nebuvo aptarti raštu prekės perdavimo metu.

Garantija

 • Prekėms suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo paslėptų gaminio defektų, kuri pradedama skaičiuoti nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
 • Garantija netaikoma jeigu:
  • Prekės kokybės pablogėjimas ar pažeidimai yra sukelti pirkėjo ar trečiųjų asmenų veiksmų, prekė buvo naudojama ne tiems tikslams, kuriems yra naudojama, nesilaikoma instrukcijose nustatytų reikalavimų.
  • Prekės kokybės pablogėjimas, pažeidimai ar sugadinimas atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Gaminio iš metalo ar jo dalių, spalvos pasikeitimas arba dėmių atsiradimas paviršiuje dėl atmosferos poveikio yra natūralus procesas ir nelaikomas paslėptu defektu.

Atsakomybė, bendri reikalavimai

 • Atsisakius individualiai gaminamo užsakymo, pirkėjas privalo atlyginti pardavėjui patirtus nuostolius už šių taisyklių nevykdymą. Nuostolių suma lygi sumokėtai sumai.
 • Laiku neapmokėjus pateiktos sąskaitos faktūros pirkėjas moka pardavėjui 0,02% delspinigių nuo bendros užsakymo sumos, už kiekvieną uždelstą darbo dieną.
 • Laiku nepagaminus prekių pirkėjas moka Užsakovui 0,02% delspinigių nuo bendros užsakymo sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.
 • Force Majeure. Pirkėjas neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Pardavėjas, negalintis įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, raštu informuoti apie tai pirkėją ir gražinti mokėjimo sumą.
 • Pardavėjas įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintas bendradarbiaudamas šių taisyklių pagrindu.
Scroll to Top

Malonu, kad domitės!

Užpildykite formą, o mes pasistengsime atsakyti į visus Jūsų klausimus!